Siirry sisältöön

Kaupungin keskushallinnon virastojen tietovarannot

Kaupungin virastoja ovat  kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto. Kaupunginkanslian ja tarkastusviraston tietovarannot löytyvät Keskushallinnon tietovarannot sivustolta omien väliotsikoidensa alta.

Tältä sivulta löydät

Tarkastusviraston tietovarantojen käyttötarkoitus

Helsingin kaupungin tarkastusvirasto toimii kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisena ulkoisen valvonnan yksikkönä. Tarkastusvirasto arvioi tarkastuslautakunnan apuna valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellista sekä tarkoituksenmukaista järjestämistä. Lisäksi virasto huolehtii lautakunnan apuna sidonnaisuusilmoituksia koskevasta valvonnasta. Tarkastusvirasto avustaa kaupungin ulkoista tilintarkastajaa lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisessa.

Tarkastusviraston tietovarannon kuvaus, ylläpito ja rekisterit

Helsingin kaupungin tarkastusvirasto tuottaa tietoja seuraaviin tietovarantoihin:

 • Tarkastustoiminnan seuranta. Tietovarantoon tallennetaan tarkastajien työaikojen kirjaukset tarkastuksittain ja tehtävittäin. Tietovaranto muodostuu rekisteristä, jota hyödynnetään tarkastus- ja arviointisuunnitelman laadinnassa ja suunnitelmien toteuttamisen seurannassa. Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää kustannuslaskennassa.
 • Tarkastusjärjestelmä -tietojärjestelmän arvioinnin ja tilitarkastuksen työpaperien sähköinen arkisto
 • Sidonnaisuusrekisteri. Kaupungin luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksistaan, joilla on merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisesta ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on julkaistava sidonnaisuudet yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusrekisterin rekisteriseloste

Tarkastusviraston tietovarantojen aineistot

 • Työaikaseurannan kautta kaupunkiyhteiseen Henkilöstötietovarantoon on siirtynyt viraston työntekijöiden tiedot vuodesta 2007 lähtien. Tarkastusviraston työajanseurantajärjestelmästä ei siirry tietoja kaupunkiyhteiseen henkilöstötietovarantoon. Tietoja ovat työntekijän nimi, tehtäväalue, tehtäväryhmä, tehtävä ja siihen liittyvät tuntikirjaukset.
 • Tarkastusjärjestelmän työpaperien sähköiseen arkistoon syntyy tietoa viraston arviointi- ja tilintarkastusprosessien yhteydessä. Keskeisiä tallennettavia tietoja ovat arvioinnin ja tarkastuksen aihe, kohde ja tarkastuksen tekijät sekä siihen liittyvät työpaperit. Yksittäisen tarkastuksen kohteena olleesta henkilöstä ei tallenneta henkilötietoja. Tallennetut tiedot voivat koskea kuntalaisia, kunnan työtekijää, luottamushenkilöä, yritystä, järjestöä/ yhteisöä tai muuta viranomaista. Henkilötietoja käsitellään kuntalain 121–125§ perusteella.

Sidonnaisuusrekisteriin tallennetaan sidonnaisuusilmoitusvelvollisen tekemät sidonnaisuusilmoitukset. Ilmoitusvelvollisia ovat: Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekämaankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen ja sen jaostojen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet, varajäsenet ja esittelijät, valtuuston sekä lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät, pormestari ja apulaispormestarit.

Tallennettavia tietoja ovat nimi ja yhteystiedot sekä kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luottamus- ja/tai virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet, kuten johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus sekä muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä. Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella.

Tarkastusviraston tietojärjestelmät

 • Tarkastusjärjestelmän työpaperien sähköinen arkisto on oma sovelluksensa.
 • Sidonnaisuusrekisterin tietoja hallinnoida HR-tietojärjestelmällä.

Tietopyynnön tekeminen asiakirjaan, joka on tuotettu tarkastusviraston tietovarantoon

Helsingin kaupungin tarkastusviraston käyntiosoite on: Unioninkatu 25, 00170 Helsinki.
Toimiston puhelin (09) 310 363 84.

Sähköiset yhteydenotot: Tarkastusvirasto@hel.fi

Kirjalliset yhteydenotot:
Tarkastusvirasto
PL 400
00099 Helsingin kaupunki

Esimerkki tietopyynnön tekemisestä tietojärjestelmästä, joka tuottaa tietoa tarkastusviraston tietovarannon tietoihin:

 1. Sidonnaisuusilmoitusvelvollisesta on tallennettu henkilön tiedot kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun luottamus- ja/tai virkatehtävän hoitamisen kannalta merkityksellisistä sidonnaisuuksista sidonnaisuusrekisteriin. Sen tiedot kuuluvat Helsingin kaupungin tarkastusviraston tietovarantoon.
 2. Tietojärjestelmä: Tarkastusviraston HR-järjestelmä
 3. Hakutekijät: Nimi ja yhteystiedot.
 4. Helsingin kaupungin sidonnaisuusilmoitukset on luettavissa internetistä sivulta: www.hel.fi/ kaupunki-ja hallinto/paatoksenteko/muutoksenhaku-paatoksiin/sidonnaisuusilmoitukset.
 5. Tietopyyntö kohdistetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Lisätietoa ja ohjeet julkisuuslain mukaisista tietopyynnöistä Helsingin kaupungille löytyvät kaupungin internetsivuilta: Tietopyynnöt

Asiasanat

Sidonnaisuusrekisteri
Tarkastusvirasto