Siirry sisältöön

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla opastetaan kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä.

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä asiakirjajulkisuuskuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) § 28 mukaisesti. Helsingin kaupunki on laissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla opastetaan kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä.

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä asiakirjajulkisuuskuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) § 28 mukaisesti. Helsingin kaupunki on laissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja tarkoitus

Viranomaisen toiminnan on oltava avointa. Yksilöille ja yhteisöille on annettava mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä.

Tämä sivusto kertoo, millaisia tietoja Helsingin kaupungin toiminnassa syntyy ja miten niihin voi kohdistaa tietopyyntöjä. Tietopyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä.

Tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS) on kuvattu, millaisia asiakirjoja eri tehtävien hoitoon liittyy, kuinka kauan niitä säilytetään ja ovatko ne julkisia. Tällä sivustolla kuvatut tietovarannot ovat yhdistettävissä TOS:iin tehtäväluokkatunnuksen avulla. TOS:iin voi tutustua tiedonohjausjärjestelmässä.

Tietovarannolla tarkoitetaan Helsingin kaupungin palvelujen järjestämisessä ja palvelutuotannossa syntyviä tietoaineistoja. Tietovarantoihin tallentuu tietoa palveluita käyttävistä ja tietojärjestelmiä käyttävistä henkilöistä. Henkilötietojen käsittelylle on aina oikeusperuste ja käsittely on tarkasti ohjeistettua. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, henkilörekistereistä sekä tietosuojan toteutumisesta kaupungin palveluissa on Tietosuoja-internetsivuilla.

Linkkejä Helsingin kaupungin ja muiden viranomaisten internetpalveluihin on koottu Linkkejä tiedonlähteille -sivulle.

Sähköinen asiointi

Omia henkilötietoja koskeva tietopyyntö, henkilötietojen tarkastuspyyntö ja korjausvaatimus sekä tietopyyntö viranomaisen henkilörekisteristä tehdään Helsingin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta (linkki alla).

Palvelun kautta voi tehdä myös asianosaisen tietopyynnön. Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Tietoja viranomaisen henkilörekisteristä voi kysyä tunnistautumatta. Muita tietopyyntöjä varten on palveluun tunnistauduttava.

Lisätietoa tietopyynnöistä.

 

Siirry asiointi.hel.fi palveluun

Kirjaamo

Helsingin kaupungin kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajan.

Kirjaamon palvelee arkisin klo 8.15 – 16.00.
Puhelinpalvelu: +358 9 310 13700

Sähköpostitse: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Kirjaamolle voi jättää postia kaupungintalon ala-aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon, Pohjoisesplanadi 11–13.

Lue lisää