Siirry sisältöön

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla opastetaan kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä.

Tiedonhallintayksikön eli Helsingin kaupungin on ylläpidettävä asiakirjajulkisuuskuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) § 28 mukaisesti.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla opastetaan kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä.

Tiedonhallintayksikön eli Helsingin kaupungin on ylläpidettävä asiakirjajulkisuuskuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) § 28 mukaisesti.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja tarkoitus

Viranomaisen toiminnan on oltava avointa. Yksilöille ja yhteisöille on annettava mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Tämän sivuston tarkoituksena on kertoa, millaisia tietoja Helsingin kaupungin toiminnassa syntyy ja miten niihin voi kohdistaa tietopyyntöjä.

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Tällä sivustolla on kuvattu Helsingin kaupungin toiminnassa syntyvien tietovarantojen sisältö, tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään sekä miten ko. tietoja voi pyytää. Osa tiedoista on saatavissa suoraan viranomaisen tietojärjestelmästä avoimen rajapinnan avulla.

Tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS) on kuvattua tarkemmin, millaisia asiakirjoja eri tehtävien hoitoon liittyy, kuinka kauan niitä tulee säilyttää ja ovatko ne julkisia. Tällä sivustolla kuvatut tietovarannot ovat yhdistettävissä TOS:aan tehtäväluokkatunnuksen avulla.  TOS:aan voi tutustua tiedonohjausjärjestelmän kautta.

Tietovarantoihin tallennetaan tietoa myös palveluita ja tietojärjestelmiä käyttävistä henkilöistä, niin kaupungin asiakkaista kuin henkilöstöstä. Henkilötietojen käsittelylle on aina oikeusperuste ja käsittely on tarkasti ohjeistettua. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, henkilörekistereistä sekä tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta kaupungin palveluissa on Tietosuoja -internetsivuilla.

Helsingin kaupungin internetsivuilta sekä muiden viranomaisten julkaisemista aineistoista saa informaatiota erilaisista lupa- ja palveluasioista. Linkkilista erilaisiin julkaisukokoelmiin sekä internetpalveluihin löytyy Linkkejä tiedonlähteille -sivulta.

Sähköinen asiointi

Omia henkilötietoja koskeva tietopyyntö, henkilötietojen tarkastuspyyntö ja korjausvaatimus sekä tietopyyntö viranomaisen henkilörekisteristä tehdään Helsingin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta (linkki alla).

Palvelun kautta voi tehdä myös asianosaisen tietopyynnön. Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Tietoja viranomaisen henkilörekisteristä voi kysyä tunnistautumatta. Muita tietopyyntöjä varten on palveluun tunnistauduttava.

Lisätietoa tietopyynnöistä.

 

Siirry asiointi.hel.fi palveluun

Kirjaamo

Helsingin kaupungin kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajan.

Kirjaamon palvelee arkisin klo 8.15 – 16.00, koronarajoitukset huomioiden.
Puhelinpalvelu: +358 9 310 13700

Sähköpostitse: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Kirjaamolle voi jättää postia kaupungintalon ala-aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon, Pohjoisesplanadi 11–13.

Lue lisää