Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla opastetaan kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä.Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä asiakirjajulkisuuskuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Helsingin kaupunki on laissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.

Kuva: Jussi Hellsten

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja tarkoitus

Viranomaisen toiminnan on oltava avointa. Yksilöille ja yhteisöille on annettava mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä.

Tämä sivusto kertoo, millaisia tietoja Helsingin kaupungin toiminnassa syntyy ja miten niihin voi kohdistaa tietopyyntöjä. Tietopyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä.

Tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS) on kuvattu, millaisia asiakirjoja eri tehtävien hoitoon liittyy, kuinka kauan niitä säilytetään ja ovatko ne julkisia. Tällä sivustolla kuvatut tietovarannot ovat yhdistettävissä TOS:iin tehtäväluokkatunnuksen avulla. TOS:iin voi tutustua tiedonohjausjärjestelmässä.

Tietovarannolla tarkoitetaan Helsingin kaupungin palvelujen järjestämisessä ja palvelutuotannossa syntyviä tietoaineistoja. Tietovarantoihin tallentuu tietoa palveluita käyttävistä ja tietojärjestelmiä käyttävistä henkilöistä. Henkilötietojen käsittelylle on aina oikeusperuste ja käsittely on tarkasti ohjeistettua. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, henkilörekistereistä sekä tietosuojan toteutumisesta kaupungin palveluissa on tietosuoja-internetsivuilla.

Tietopyynnöt Helsingin kaupungille

Tietosuoja-asetuksen mukaiset pyynnöt (henkilötietojen tarkastuspyyntö ja henkilötietojen korjausvaatimus) ja niihin liittyvä ohjeistus on koottu kaupungin sivulle rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen. Sivulta löydät linkit sähköisiin tietopyyntölomakkeisiin.

Julkisuuslain mukaiset pyynnöt ja niihin liittyvä ohjeistus on koottu kaupungin sivulle tietopyynnöt ja asiakirjajulkisuus. Sivulta löydät linkit sähköisiin tietopyyntölomakkeisiin.

Tietoa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan asiakastietojen käsittelystä sekä tietopyyntöjen tekemisestä on koottu kaupungin sivulle asiakastietojen pyytäminen. Sivulta löydät linkit sähköisiin tietopyyntölomakkeisiin.

Kirjaamo

Helsingin kaupungin kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajan.

Kirjaamo palvelee arkisin klo 9.00–15.00.
Puhelinpalvelu: +358 9 310 13700

Sähköpostitse: helsinki.kirjaamo@hel.fi