Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietovarannot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (Kasko) tietovarantoja käytetään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuspalvelujen järjestämiseksi Helsingin kaupungissa. Lisäksi tietovarantoihin kuuluvat ruotsinkielisten palvelujen ja hallintopalvelujen tietovarannot.

Toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Toimialan viranhaltijapäätökset sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätösasiakirjat löytyvät kaupungin internetsivuilta.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietovaranto tuottaa tietoja kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietovarannon kuvaus ja rekisterit

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietovaranto: varhaiskasvatuksen asiakastiedot, iltapäivätoiminnan järjestämisen tiedot ja päivähoitajatiedot. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietovarannon tietoaineistot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietovarannon tietoaineisto koostuu varhaiskasvatuksessa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä leikkipuistotoiminnassa tarvittavista tiedoista, varhaiskasvatuksen asiakastiedoista, hakemustiedoista, suunnitelmista, päätöksistä, hoidon toteutumatiedoista, hoitopaikoista, laskutuksen pohjatiedoista sekä järjestelmän käyttäjätiedoista.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietovarannon tietojärjestelmät

Varhaiskasvatuksen tietovarannon yhteydessä käytössä ovat varhaiskasvatuksen järjestelmät, varhaiskasvatuksen valtakunnallinen VARDA-rekisteri sekä työajansuunnittelu- ja hallintajärjestelmät.

Perusopetuksen tietovaranto

Perusopetuksen tietovaranto tuottaa tietoja kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon.

Perusopetuksen tietovarannon kuvaus ja rekisterit

Perusopetuksen tietovaranto muodostuu seuraavista tietovarannoista: perusopetuksen opintohallinnontiedot, oppivelvollisuuden valvonnan tiedot ja peruskoulun oppilashuollon tiedot. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Perusopetuksen tietovarannon tietoaineistot

Perusopetuksen tietovarannon tietoaineisto koostuu perusopetuksessa ja muussa perustuslain mukaisessa toiminnassa pois lukien sekä esiopetuksessa että aamu- ja iltapäivätoiminnassa tarvittavista tiedoista. Mm. työntekijöiden tietoja, asiakkaan henkilötietoja, huoltajien tietoja ja yhteistietoja, koulunkäyntitietoja.

Perusopetuksen tietovarannon tietojärjestelmät

Perusopetuksen tietovarantoa pidetään yllä seuraavissa tietojärjestelmissä: asiakas- ja oppilashallinnon järjestelmässä, koulumatkojen hallintajärjestelmä, opintohallinnon yleissivistävässä järjestelmässä, lukujärjestysten ja resurssien hallintajärjestelmä, kodin ja koulun välisen yhteistyön järjestelmä, oppilashuollon järjestelmä, sairaalakoulun perusopetusjärjestelmä. Lisäksi käytetään verkon käyttövaltuutushallintaohjelmia sekä kaupunkiyhteisiä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tietovaranto

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tietovaranto tuottaa tietoja kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon. 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tietovarannon kuvaus ja rekisterit

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tietovaranto muodostuu seuraavista tiedoista: lukiokoulutuksen opintohallintotiedot, ammatillisen koulutuksen opintohallintotiedot, oppisopimuskoulutuksen järjestämisen tiedot, vapaan sivistystyön tiedot ja opiskelijahuollon tiedot.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tietovarannon tietoaineistot

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tietovarannon tietoaineistoon kuuluu lukiokoulutuksen opintohallintotietoja, ammatillisen koulutuksen opintohallintotietoja, oppisopimuskoulutuksen järjestämisen tietoja, vapaan sivistystyön tietoja, opiskelijahuollon tietoja, työntekijöiden tietoja, opiskelijoiden perus- ja yhteystietoja, opetussuunnitelman tietoja, opetukseen liittyviä tietoja, todistuksiin ja arvosteluihin liittyviä tietoja.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tietovarannon tietojärjestelmät

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tietovarantoon muodostuu tietoaineistoja seuraavissa tietojärjestelmissä: ammattikoulun opiskelijahallintojärjestelmä, opintohallinon yleissivistävässä tietojärjestelmässä, lukujärjestysten ja resurssien suunnittelujärjestelmässä, kodin ja oppilaitoksen yhteistyöjärjestelmässä, opintosuoritusten ja tutkintotietojen tietovaranto, oppilashuollon järjestelmä, sairaalakoulun perusopetusjärjestelmä, organisaation sisäiset kirjastopalvelut, oppisopimuskoulutusten hallintajärjestelmä, ammattikoulujen oppilashallinnon järjestelmät, työpajatoiminta opiskelijahallintojärjestelmä, työväenopiston Kuha-arkistointi, työväenopiston Kursor-opistojärjestelmä sekä YO-kirjoitusten valmistautumisohjelma. Lisäksi kaupunkiyhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät sekä verkon käyttövaltuutushallintajärjestelmät.

Toimialan hallinnon tietovaranto

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnon tietovaranto tuottaa tietoja kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon. 

Toimialan hallinnon tietovarannon kuvaus ja rekisterit

Toimialan hallinnon tietovaranto muodostuu seuraavista tiedoista: hallintopalveluiden, henkilöstöpalveluiden, kehittämispalveluiden, talous- ja suunnittelupalveluiden, tietohallintopalveluiden, tilapalveluiden ja viestintäpalveluiden tietoaineistot, asiakas- ja sidosryhmäviestinnän tiedot, opetusverkon käyttäjätiedot, opintohallinnon tiedot, puhelinpalveluiden asiakastiedot ja ilojen asukaskäytön asiakastiedot.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Toimialan hallinnon tietovarannon tietoaineistot

Toimialan hallinnon tietovarannon tietoaineistoon kuuluvat hallintopalveluiden, henkilöstöpalveluiden, kehittämispalveluiden, talous- ja suunnittelupalveluiden, tietohallintopalveluiden, tilapalveluiden ja viestintäpalveluiden tietoaineistot, asiakas- ja sidosryhmäviestinnän tietoja, opetusverkon käyttäjätietoja, opintohallinnon tietoja, puhelinpalveluiden asiakastietoja ja tilojen asukaskäytön asiakastietoja.

Toimialan hallinnon tietovarannon tietojärjestelmät

Toimialan hallinnon tietovarantoa ylläpidetään seuraavissa tietojärjestelmissä: ajan- ja tilanvarausjärjestelmä, asiakas- ja oppilashallintojärjestelmä, asianhallintajärjestelmä, laite ja palvelupyyntörekisteri, toimialan M365, oppilashallintojärjestelmä, oppilashuollonjärjestelmä, sähköiset oppimisympäristöt, puhelinliittymien hallinta sekä oppisopimusten hallintajärjestelmä. Lisäksi käytetään kaupunkiyhteisiä sähköistä asiointipalvelua (asiointi.hel.fi), taloushallinnan- ja henkilöstöhallinnanjärjestelmiä, viestintä- ja verkkopalvelujärjestelmiä, tietovarastoa, toimipisterekisteriä (TPR), työajansuunnittelu- ja hallintajärjestelmiä ja verkon käyttövaltuushallintajärjestelmä.

Tietopyynnön tekeminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietovarantojen asiakirjoihin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto toimii osoitteessa: Työpajankatu 8, 00580 Helsinki, puhelin 09 310 8600 (arkisin 8-16)

Kirjalliset yhteydenotot:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
PL 58300
00099 Helsingin kaupunki
sähköposti: kasvatusjakoulutus@hel.fi

Sähköiset tietopyynnöt ja pyynnöt tiedon oikaisuun: kaupungin asiointiportaali https://asiointi.hel.fi

Lisätietoja: https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupungin-organisaatio/toimialat/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/kasvatuksen-ja-koulutuksen-yhteystiedot-ja-palaute

Esimerkkejä tietopyynnön tekemisestä tietojärjestelmään, joka tuottaa tietoa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietovarantoihin

Tietopyyntö asiakirjaan, joka on tuotettu perusopetuksen tietovarannon esi- ja perusopetuksen oppilashuollon kuraattorien yksilökohtaiseen rekisteriin:

 • Tietojärjestelmä: Oppilashuollon järjestelmä
 • Esimerkkejä hakutekijöistä: Työntekijän nimi, asiakkaan henkilötiedot, huoltajien tiedot, koulunkäyntitiedot, yhteistyötahot, asiakirjaliikenne, asiakaskertomus.
 • Sähköiset tietopyynnöt ja pyynnöt tiedon oikaisuun: kaupungin asiointiportaali https://asiointi.hel.fi
 • Kirjalliset tietopyynnöt: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, PL 58300 (Työpajankatu 8), 00099 Helsingin kaupunki

Tietopyyntö oppisopimuskoulutusasiakirjaan, jotka on tuotettu lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tietovarantoon:

 • Tietojärjestelmä: Oppisopimusten hallintajärjestelmä
 • Esimerkkejä hakutekijöistä: Oppisopimusopiskelijan tiedot, opiskelijan oppisopimuskoulutukseen liittyvät tiedot, kouluttavien työnantajien tiedot, yhteistyöoppilaitosten tiedot.
 • Sähköiset tietopyynnöt: Kaupungin asiointiportaali https://asiointi.hel.fi
 • Kirjalliset tietopyynnöt: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala,
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto / Työelämä- ja oppisopimuspalvelut, PL 51309 (Teollisuuskatu 23 A), 00099 Helsingin kaupunki

Tietopyyntö asiakirjaan, joka on tuotettu tilojen asukaskäytön asiakasrekisteriin ja sisältyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnon tietovarantoon:

 • Tietojärjestelmä: Ajan- ja tilavarausjärjestelmä
 • Hakutekijät: Rekisteröidyt henkilöasiakkaat sekä seurojen ja yhteisöjen vastuuhenkilöiden yhteystiedot.
 • Sähköiset tietopyynnöt: kaupungin asiointiportaali https://asiointi.hel.fi
 • Kirjalliset tietopyynnöt: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala/tilapalvelut, PL 58300 (Työpajankatu 8), 00099 Helsingin kaupunki