Rakentamispalveluliikelaitoksen tietovarannot

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos tuottaa Helsingin kaupungin tarpeisiin kaupunkiympäristön rakentamisen, hoidon sekä logistiikan palveluja, joita kaupungin sisäiset toimijat voivat tilata. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Stara.

Palvelujen lisäksi liikelaitos avaa ja tuottaa avointa dataa paikannus-, kulutus-, suoritus- ja huoltotiedoista, jotka on tallennettu Staran tietovarantoihin. Stara tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ja tuottaa näin myös tietoa kaupunkiyhteisiin tietovarantoihin esim. kohdetietovaranto.

Staran tietovarantojen kuvaus ja rekisterit

Stara Hallinto

Stara Hallinto hallinnoi seuraavia tietovarantoja:

 • Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus: Staran hallinnoimien kiinteistöjen ja toimitilojen turvallisuus, järjestyksen valvonnan ohjaaminen, omavalvonnan toteuttaminen sekä kulunvalvonta.
 • Työajan seuranta: työajan suunnittelu ja seuranta sekä työajan käyttö.
 • Kaupungin yhteisten katu- ja viheralueiden hoidon, kunnossapidon ja ylläpidon työmaiden tietojen raportointi verohallinnolle ja työturvallisuuslakeja koskevien velvoitteiden hoitaminen: Staran hoitamien kaupungin yleisten katu- ja viheralueiden hoidon, kunnossapidon ja ylläpidon työmaiden tiedot.
 • Staran toiminnan kehittäminen: Staran toimintaan liittyvien prosessien kuvaus ja hallinta.
 • Kemikaalirekisteri: tiedot Staralla olevista kemikaaleista.
 • Staralta siirtyy tietoja kaupunkiyhteisiin tietovarantoihin, kuten päätöksenteon, taloushallinnon ja henkilöstötietovarantoihin.

Stara Logistiikka

Stara Logistiikan tietovarantoja ovat:

 • Ajoluparekisteri: Staran ajolupakoulutukseen osallistuneiden tiedot. Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisteriselosteet:
 • Staran ajo-oikeus, ajolupakoulutus- ja ajoneuvon käyttörekisteri.
 • Ajoneuvokaluston, työkoneiden ja laitteiden hallinta ja ylläpito: ajoneuvokaluston hallinnan tiedot, vuokraustiedot sekä ajoneuvojen huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tiedot.

Stara Kaupunkitekniikka

Stara Kaupunkitekniikan ylläpidon tietovarantoihin kuuluvat seuraavat tietovarannot:

 • Lumen vastaanottopaikkojen, siilojen ja liukkaudentorjuntamateriaalien varastojen kulun- ja käyttövalvonta: Staran lumen vastaanottopaikkojen, siilojen ja liukkaudentorjuntamateriaalien varastojen toimitilaturvallisuus.
 • Kaupungin yleisten katu- ja viheralueiden hoito, kunnossapito ja ylläpito toimialojen tilauksesta. Tietovarantoon liittyvä asiakasrekisteri tuottaa tietoja kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon. Tietovarantoon liittyy seuraava tietosuojaseloste:
 • Stara tuottaa ja hyödyntää tietoja kaupunkiyhteisestä mittaus-, anturi- ja kartoitustietovarannosta.

Stara Rakennustekniikka

Stara Rakennustekniikka tuottaa tietoja seuraaviin tietovarantoihin:

 • Yleisten alueiden leikkivälineseuranta: tiedot leikkikentistä ja -välineistä sekä niille tehdyistä tarkastuksista.

Stara Ympäristönhoito

Staran ympäristönhoito tietovaranto tuottaa tietoja kaupunkiyhteiseen kohdetietovarantoon. Stara Ympäristönhoidon tietovarantoja ovat:

 • Eläinrekisterit ja eläinten määrän hallinta: Haltialan tilan eläinten tiedot.
 • Kulttuurimaiseman suojelu ja hoito, viljelyn suunnittelu ja seuranta: Staran hoitamien alueiden viljelysuunnitelmien tai toimintasuunnitelman ylläpito.

Staran tietovarantojen tietoaineistot

Stara Hallinto

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus tietovarannon tietoaineistot koostuvat Staran tukikohtien ja muiden toimipisteiden alueella olevin ja liikkuvien henkilöiden kuvatallenteista, henkilökunnan kulunvalvontatiedoista, kuten henkilön nimi, henkilönumero, kulkutunniste, esimies, työpistetiedot, tehtävät sekä kulkuoikeus- ja työaikaryhmät.

 • Tietoja säilytetään Kuntaliiton säilytysaikasuosituksen mukaisesti 2–12kk.

Työajan seuranta tietovaranto sisältää työntekijöiden nimet, henkilönumeron, työaikakirjaustiedot sekä työajanseurantaan liittyvät kirjaustiedot.

 • Tiedot säilytetään 2 vuotta.

Kaupungin yhteisten katu- ja viheralueiden hoito-, kunnossapito- ja ylläpito -tietovaranto sisältää tiedot kaupungin yhteisten katu- ja viheralueiden hoidon, kunnossapidon ja ylläpidon tiedot, työmaiden tietojen raportoinnin verohallinnolle sekä työturvallisuuslain mukaisten velvoitteiden tiedot. Kaupungin yhteisten katu- ja viheralueiden hoitoon, kunnossapitoon ja ylläpitoon liittyvien työmaiden tiedot tallentuvat kaikki omaan rekisteriinsä.

 • Tietoja säilytetään 10 vuoden ajan. Työmaiden tiedot säilytetään lain verotusmenettelystä perustella 6 vuoden ajan.

Staran toiminnan kehittämisen tietovaranto sisältää prosessikuvaukset sekä ohjeet.

 • Tietoja säilytetään 10 vuotta.

Kemikaalirekisteriin on kirjattu Staran käytössä olevien kemikaalien tiedot.

 • Tietojen säilytysaika on 10 vuotta.

Lisätietoja tietojen käsittelytavoista ja säilytysajoista on Helsingin kaupungin tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Stara Logistiikka

Ajoluparekisteristä löytyvät rekisteröidyn nimi, ajokorttitiedot, koulutuksen suorituspäivä sekä työtehtävä, toimipiste ja esihenkilö.

 • Tietoja säilytetään lakiperusteisesti 10 vuoden ajan.

Ajoneuvokaluston, työkoneiden ja laitteiden hallinta ja vuokraamisen tiedot sekä ylläpitotiedot tietovarannosta löytyvät Stara Logistiikan korjaamon toiminnanohjauksesta, työsuoritteiden seuranta, laskutus, huolto- ja korjaustyöt, huoltokutsut, Automaster-asiakasrekisteri ja -työntekijärekisteri. Tiedot ajoneuvoneuvojen huollossa tehtävistä toimenpiteistä ja määräaikaishuoltokutsut. Ajoneuvojen vuokraus, tiedot ajoneuvoista ja sitä vuokraavasta työntekijästä.

 • Kalustonvuokraamisen tietoja ei säilytetä kuin vuokrauksen keston ajan.
 • Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuosituksen mukaisesti.

Lisätietoja tietojen käsittelytavoista ja säilytysajoista on Helsingin kaupungin tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Stara Kaupunkitekniikka

Lumen vastaanottopaikkojen, siilojen ja liukkaudentorjuntamateriaalien varastojen kulunvalvonnan kulun- ja käyttövalvonnan tietovaranto sisältää tiedot lumen vastaanottopaikkoja käyttävien ajoneuvojen kulunvalvontatiedot, kuten ajoneuvon rekisterinumeron ja ajoneuvoa käyttävän yrityksen nimi. Rekisteriin kirjautuvat kulkutapahtumat ajankohtineen. Lumen vastaanottopaikkojen, siilojen sekä liukkaudentorjuntamateriaalien varastojen alueella liikkuvien ajoneuvojen kuvatallenteet.

 • Tietoja säilytetään 2–12kk.

Kaupungin yhteisten katu- ja viheralueiden hoito, kunnossapito ja ylläpito toimialojen tilauksesta -tietovaranto sisältää paikkatietoon sidotut työsuoritteet, toteutuneet ajoreitit, työkohteessa havaitut poikkeamat sekä kenttäraportointijärjestelmän käyttäjätiedot, joita ovat nimi, työpuhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja -rooli.

 • Tietojen säilytysaika on 10 vuotta.
 • Henkilötietoja säilytetään asiakkuus- ja yhteistyösuhteen ajan Staran asiakasrekisterissä.

Mittaus-, anturi- ja kartoitustietovaranto on kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämä kaupunkiyhteinen tietovaranto, josta Stara hyödyntää rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvää mittaustietorekisteriä.

Lisätietoja tietojen käsittelytavoista ja säilytysajoista on Helsingin kaupungin tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Stara Rakennustekniikka

Yleisten alueiden leikkivälineseurannan tietovarannossa on tiedot leikkikentistä ja -välineistä sekä niille tehdyistä tarkastuksista. Tarkastustiedot, korjauskehotukset sekä kuittaukset suoritetuista korjauksista.

 • Tiedot säilytetään 10 vuoden ajan.

Lisätietoja tietojen käsittelytavoista ja säilytysajoista on Helsingin kaupungin tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Stara Ympäristönhoito

Eläinrekisterit ja eläinten määrän hallinta tietovarantoon on tallennettuina Haltialan tilan eläinten tiedot, eläinluettelot, hankinta-, myynti-, siirto-, poikimis- ja kuolintiedot sekä näiden ilmoitustiedot valvontaviranomaiselle.

 • Hallintokunnan esityksen mukaan tietojen säilytysajat on määritelty ajalle 3–5 vuotta.

Kulttuurimaiseman suojelu ja hoito, viljelyn suunnittelu ja seuranta tietovarantoon sisältää tiedot viljelysuunnitelman ja toimintasuunnitelman laadintaa varten sekä peltoihin liittyvät työmaakirjanpito.

 • Hallintokunnan oman esityksen mukaan tietojen säilytysaika on 10 vuotta.

Lisätietoja tietojen käsittelytavoista ja säilytysajoista on Helsingin kaupungin tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Staran tietojärjestelmät

Stara Hallinto

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus tietovarantoon tietoja siirtyy seuraavista tietojärjestelmistä, kuten kameravalvontajärjestelmä ja kulunvalvontajärjestelmä.

Työajan seurantajärjestelmänä käytetään kulunvalvonta ja työajanseurantajärjestelmää.

Kaupungin yhteisten katu- ja viheralueiden hoitoon-, kunnossapitoon- ja ylläpitoon liittyvät kenttäraportointijärjestelmät sekä työmaarekisteri.

Stara toiminnan kehittämisen tietovarantoon tuottaa tietoa projektihallinnan tietojärjestelmä ja prosessien kuvaus- ja hallintatyökalu.

Kemikaalirekisteriin tiedot tallennetaan EcoOnline-sovelluksen avulla.

Kaupunkiyhteiseen taloustietovarantoon Staralta tietoja tuottaa taloushallinnon- ja henkilöstöhallinnonjärjestelmät, jotka ovat liitoksissa kaupunkiyhteisiin tietovarastoon, matka- ja kulunhallintajärjestelmään, ostolaskujärjestelmään, taloussuunnittelujärjestelmään sekä ostotilausjärjestelmään ja sopimushallintajärjestelmään.

Stara Logistiikka

Ajoluparekisterin yhteydessä käytetään Staran tietokantaohjelmistoa.

Ajoneuvokaluston, työkoneiden ja laitteiden hallinnan ja ylläpito tietovarantoon tuottaa tietoa Staran määräaikaishuoltojen tietokantaohjelmisto.

Ajoneuvokaluston, työkoneiden ja laitteiden vuokraus tietovarantoon tuottaa tietoa vuokraus tietokantajärjestelmä.

Stara Kaupunkitekniikka

Lumen vastaanottopaikkojen, siilojen ja liukkaudentorjuntamateriaalien varastojen kulunvalvonnan kulun- ja käyttövalvonnan tietovarantoon tuottaa tietoa kulunvalvontajärjestelmällä sekä lumen vastaanottopaikkojen, siilojen ja liukkaudentorjuntamateriaalien varastojen kameravalvonnan ja kulunvalvonnan tietojärjestelmät.

Kaupungin yhteisten katu- ja viheralueiden hoito, kunnossapito ja ylläpito toimialojen tilauksesta -tietovarantoon tiedot tuotetaan kenttäraportointijärjestelmällä.

Kaupunkiyhteiseen mittaus-, anturi- ja kartoitustiedot -tietovarannon tietoja käytetään kaupunkiympäristön toimialan rakentamisen mittaussovelluksella.

Stara Rakennustekniikka

Yleisten alueiden leikkivälineseurannan tietovarantoon tietoja tuotetaan leikkivälineseurantajärjestelmällä.

Stara Ympäristönhoito

Eläinrekisterit ja eläinten määrän hallinta tiedot välitetään valtakunnalliseen Eviran ylläpitämään eläinrekisteriin siihen erikseen kehitetyllä sovelluksella.

Kulttuurimaiseman suojelu ja hoito, viljelyn suunnittelu ja seuranta tietovarantoon tiedot tuotetaan peltoviljelyn suunnittelu- ja hoitojärjestelmällä.

Tietopyynnön tekeminen Staran tietovarantoihin tallennettuun asiakirjaan

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran pääkonttori sijaitsee osoitteessa Ilmalankuja 2 L, puhelin 09 310 17000 (vaihde).

Kirjalliset yhteydenotot:
Stara
PL 1660
00099 Helsingin kaupunki

Lisätietoja: Yhteystiedot ja palaute – Liikelaitos Stara – Helsingin kaupunki

Esimerkkejä tietopyynnön tekemisestä asiakirjaan, joka on tuotettu Staran tietovarantoihin:

Tietopyyntö Staran Rakennustekniikan osastolla ylläpidettävistä leikkivälineiden tarkastus- ja korjaustiedoista. Järjestelmää käytetään Staran suorittamien Helsingin kaupungin yleisten alueiden leikkivälinekokonaisuuksien tarkistus- ja korjaustöiden työkaluna.

 • Tietojärjestelmä: Leikkivälineseurantajärjestelmä
 • Hakutekijöitä: Leikkikentän tiedot, leikkivälineet ja niiden kunto-, tarkistus- ja korjaustiedot
 • Tietopyyntö: STARA PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki tai osoitetaan kaupungin kirjaamoon.

Tietopyyntö Kaupungin yhteisten katu- ja viheralueiden hoidon, kunnossapidon ja ylläpidon tietovarantoon liittyen tiettyyn katutyöhön.

 • Tietojärjestelmä: Työmaarekisteri
 • Hakutekijöitä: Työmaan työntekijätiedot, veronumero, työmaa-avain
 • Tietopyyntö: STARA PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki tai osoitetaan kaupungin kirjaamoon.

Tietopyyntö STARA:n Ympäristönhoidon tietovarantoon liittyvään valtakunnalliseen Ruokaviraston Eläinrekisteriin. Rekisteriin on tallennettu mm. Haltialan-tilan eläimet.

 • Tietojärjestelmä: Eläinrekisterisovellus (Ruokavirasto)
 • Hakutekijöitä: Haltialan-tilan eläinten lajitiedot
 • Tietopyyntö: Tehdään sähköisesti internetissä Ruokaviraston ylläpitämällä Eläinrekisterisovellukset-sivustolla.