Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tietovarannot

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (Kuva) tukee kaupunkilaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja sivistystä. Toimialalla on hallinto ja neljä palvelukokonaisuutta: kirjasto, kulttuuri, liikunta ja nuoriso.

Kirjastopalvelukokonaisuuteen kuuluvat kaupunginkirjasto sekä sen vastuulla olevat valtakunnalliset kehittämispalvelut Suomen yleisille kirjastoille. Kulttuuripalvelukokonaisuuteen kuuluvat kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja yleiset kulttuuripalvelut. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa myös kaupungin kulttuuripolitiikasta. Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa liikunnasta ja liikuntapolitiikasta sekä liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista sekä leirintäalueesta. Nuorisopalvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta.

Toimiala toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Toimialan viranhaltijapäätökset ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätösasiakirjat löytyvät kaupungin internetsivuilta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tietovarantojen kuvaus ja rekisterit

Kirjastopalvelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalvelut sisältää kolme tietovarantoa, joilla on sidoksia myös seudullisiin ja kansallisiin tietovarantoihin.

Kirjaston aineisto- ja kokoelmatietovaranto

Kirjaston aineisto- ja kokoelmatietovaranto sisältää kirjaston digitoimaa aineistoa, jonka tiedot koostuvat lainaustapahtumista ja käyttötilastoista, tiedonhakutiedoista, metatietovarantoja, aineiston sijaintitietoja, kirjailijoiden ja kirjallisuuden esittelyjä, e-kirjasto ja verkkopalvelu, video- ja audioarkistoja.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisterit:

 • Hankintarekisteri (Talpan hallinnassa)
 • Niderekisteri
 • Nimikerekisteri
 • Kansallinen metatietovaranto

Kirjaston asiakastietovaranto

Kirjaston asiakastietovaranto tuottaa tietoja kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon. Asiakasrekisteri/henkilötietoja, lainaustapahtumatietoja, lokitietoja, käyntimääriä, varaustietoja, maksuliikenteen tapahtumia. Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisteriselosteet:

Kirjaston toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovaranto

Kirjaston toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovaranto tuottaa tietoa kaupunkiyhteiseen toiminnanohjaustietovarantoon. Uutiset ja kirjastopalveluiden koonti, raportointipalvelu, tilastotietoja, hanketietoja, valvontakamerakuvaa. Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisterit:

Kulttuuripalvelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelut hallinnoivat seuraavia tietovarantoja: Kulttuurin asiakastietovaranto, kulttuurin aineisto- ja kokoelmatietovaranto, kulttuuri toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto sekä kulttuurin avustustietovaranto.

Kulttuurin asiakastietovaranto

Kulttuurin asiakastietovaranto tuottaa tietoja kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon, kuten kanta-asiakas- ja sidosryhmätietoja, käyntimäärät, tilaisuuksien osallistujamäärät, museoiden asiakaskäynnit, vapaaehtoisrekisterin tietoja.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisteriselosteet:

Kulttuurin aineisto- ja kokoelmatietovaranto

Kulttuurin aineisto- ja kokoelmatietovaranto tuottaa kaupunkiyhteiseen kohdetietovarantoon kulttuuriympäristötietoja, kuvapankkiaineistoa, veistoshakutietoja sekä kokoelmatietoja.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisteriselosteet:

Kulttuurin toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto

Kulttuurin toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto toimittaa tietoja kaupunkiyhteisiin henkilöstötietovarantoon, asiakastietovarantoon ja toiminnanohjaustietovarantoon lipunmyynnin tiedot, museon kokoelman tiedot, orkesterin tilastointi, orkesterin toiminnan ohjaus, tapahtumakannan tietoja, tilojen valvonta ja turvallisuustiedot.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisterit/rekisteriselosteet:

Kulttuurin avustustietovaranto

Kulttuurin avustustietovaranto tuottaa tietoja kaupunkiyhteiseen sidosryhmätietovarantoon, kuten kulttuurin avustusten hallinnan tiedot.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisteriselosteet:

Liikuntapalvelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut hallinnoivat seuraavia tietovarantoja: Liikunnan asiakastietovaranto, liikunnan toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto ja liikunnan avustustietovaranto. Liikuntapalvelujen tietovarannot tuottavat tietoja kaupunkiyhteisiin tietovarantoihin.

Liikunnan asiakastietovaranto

Liikunnan asiakastietovaranto toimittaa tietoja kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon, kuten asiakastietoja, kurssitietoja, kurssien asiakastietoja, leirintätoiminnan tietoja, varaussopimusten tietoja, venesatama- ja paikkatietoja.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisteriselosteet:

Liikunnan toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto

Liikunnan toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto tuottaa tietoa kaupunkiyhteiseen toiminnanohjaustietovarantoon, joita ovat Helsingin julkisessa käytössä olevien liikuntapaikkojen tiedot, hiihtolatujen, luistelupaikkojen ja uimarantojen kuntotietoja, lähiliikuntapaikkojen ja ulkokuntoilupaikkojen tietoja, kameravalvonnan kuvaa.

Liikunnan avustustietovaranto

Liikunnan avustustietovaranto on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntatoimenhallinnoiva tietovaranto, joka välittää tietoa kaupunkiyhteiseen sidosryhmätietovarantoon, kuten liikunnan avustushakemukset.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisteriselosteet:

Nuorisopalvelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelu hallinnoi seuraavia tietovarantoja: Nuorten asiakastietovaranto, nuorten toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet, nuorten toiminnan ja tapahtumien järjestäminen sekä nuorisopalveluiden avustustietovaranto. Nuoripalveluiden tietovarannot tuottavat tietoja kaupunkiyhteisiin tietovarantoihin.

Nuorten asiakastietovaranto

Nuorten asiakastietovaranto tuottaa tietoja kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon, joita ovat etsivän nuorisotyön asiakastiedot ja jäsenkorttien haltijoiden tietoja.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekiseriselosteet:

Nuorten toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovaranto

Nuorten toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovaranto; Nuorten tekemät aloitteet, nuorten osallistuvan budjetoinnin tietoja, nuorten ehdotuksia rahan jakamisesta.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisteriselosteet:

Nuorten toiminnan ja tapahtumien järjestäminen -tietovaranto

Nuorten toiminnan ja tapahtumien järjestäminen -tietovaranto tuottaa tietoa kaupunkiyhteiseen toiminnanohjaustietovarantoon, kuten tiedot harrastushauista, nuorisoneuvoston vaalit, nuorisotilojen valvontakameran kuvaa.

Tietovarantoon liittyy seuraava rekisteriseloste:

Nuorisopalvelujen avustustietovaranto

Nuorisopalvelujen avustustietovaranto tuottaa tietoja kaupunkiyhteiseen sidosryhmätietovarantoon esim. avustushakemukset.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisteriselosteet:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tietovarantojen tietoaineistot

Kirjastopalvelut

Kirjaston aineisto- ja kokoelmatietovaranto

Kirjaston aineisto- ja kokoelmatietovarannon tietoaineistoon kuuluu yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa (metatiedot + digitoidut objektit), lainaustapahtumat ja käyttötilastot, eAineiston metatiedot ja kansikuvat, Web-lomakkeen kautta saapuvat sähköpostit, Internet-hakutiedot ja linkkihakemisto (makupalat.fi), Kansallinen metatietovaranto (Melinda), aineistojen sijaintitiedot, kirjailijoiden ja kirjallisuuden esittely (kirjasampo.fi), Kirjastoaineiston haku (Encore), Decision center/tilastointitietoja, Kirjastoalan ja kirjallisuuden videoita & audio, hankintarekisterin tiedot, niderekisterin tiedot, nimikerekisterin tiedot, valintalistat ja kommentit, sanastot ja luokitukset (Kaunokki, YKL, HKLJ), Aineisto tiedot valtakunnallisen kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistohausta ja verkkopalvelusta, Yleisradion äänilevystön hakutiedot, Yleisten kirjastojen e-kirjasto, Yleisten kirjastojen verkkopalvelutiedot (kirjastot.fi).

 • Tietojen säilytys: pysyvä säilytys (Hankintaluettelo [mikrofilmillä]).

Kirjaston asiakastietovaranto

Kirjaston asiakastietovarannon tietoaineistoon sisältyy tietoja asiakastyöasemien sekä työskentelytilojen ajanvarauksista, tilastotietoja asiakastietokoneiden käytöstä koneittain ja toimipisteittäin, lokitietoja ml. kirjastokortin numero, käyntimäärät toimipisteittäin päivässä, asiakasrekisteri/henkilötietoja, lainaustapahtumat, maksuliikenteen tapahtumat, kysy.fi -palvelun kysymys-vastausarkisto, kirjastohakemisto.

 • Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi, kunnes käyttäjä poistaa ne tai ne poistetaan 3 vuoden kuluessa asiakkuuden päättymisestä. Lukuvalmennuksen yhteydessä henkilötiedot säilytetään kalenterivuoden loppuun asti sen jälkeen, kun lukuvalmennus on tehty.

Kirjaston toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovaranto

Kirjaston toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovarannon tietoaineisto sisältää uutisten ja kirjastopalvelujen koontitietoja, raportointipalvelun tietoja, tilastointitietoja kirjastotoimen arviointiin (tilastot.kirjastot.fi), yleisten kirjastojen hanketietoja ja yleisten kirjastojen tilastoja.

Kulttuuripalvelut

Kulttuurin asiakastietovaranto

Kulttuurin asiakastietovarannon tietoaineistoon sisältyy tietoja kuten kanta-asiakas ja sidosryhmätietoja, kulttuuripalvelujen kävijälaskennan kävijämäärät, tilaisuuksien osallistujamäärät, museoiden asiakasvirran laskennan asiakaskäyntimäärät, vapaaehtoistyön rekisterin tietoja, kummilapset- ja kummiperherekisterin tietoja, tilavaraus- ja asiakasrekisterin tietoja.

 • Henkilötietoja säilytetään kummiperhetoimintakauden jälkeen kaksi vuotta. Tietoja säilytetään anonymisoituina hankkeen vaikuttavuuteen saakka.
 • Henkilötietoja säilytetään kanta-asiakas- ja sidosryhmärekisterissä 5 vuotta viimeisestä asiakaskontaktiin liittyvästä tapahtumasta.
 • Henkilötietoja säilytetään tilanvarauksen yhteydessä kaksi vuotta tilaisuuden toteuttamisesta.
 • Kuvauslupien ja kuvien julkaisulupien yhteydessä henkilötiedot säilytetään pysyvästi. Suostumuspohjaiset tiedot poistetaan suostumuksen päätyttyä.
 • Toimialan tapahtumien, kampanjoiden, arvontojen ja kilpailujen osallistujatietorekisterin henkilötietojen säilytysaika määritellään tapahtuma- ja kampanjakohtaisesti enintään kahdeksi vuodeksi tapahtuman tai kampanjan päättymisestä.
 • Vapaaehtoisen henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun hän ilmoittaa lopettavansa vapaaehtoistyön.

Kulttuurin aineisto- ja kokoelmatietovaranto

Kulttuurin aineisto- ja kokoelmatietovarannon tietoaineisto koostuu kulttuuriympäristötiedoista, kaupunginmuseon kokoelmatiedosta, nuotti- ja teosrekisteri sekä museon kokoelman hallinnasta; kokoelman kuvailu-, historia- ja alkuperätiedot, hankinnan, hallinnan, ylläpidon ja käsittelyn tiedot.

 • Pysyvä säilytys (museon kokoelmanhallintatiedot, orkesterin tilastointitiedot, orkesterin toiminnanohjauksen tiedot).

Kulttuurin toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto

Kulttuurin toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovarannon tietoaineistoon sisältyy tietoja lipunmyynnistä kulttuuritapahtumiin, Orkesterin tilastointitietoja, orkesterin toiminnan ohjauksen tietoja; työjärjestyksen suunnittelu ja esityshistoria, tapahtumakanta, tilavarausten, kurssitoiminnan, laskutuksen www-sivujen hallinnan, sopimusten ja työvuorojen hallintatietoja; asiakastieto, resurssitieto, tiedotus, varaustieto, laskutustieto, henkilöstötieto. Tilojen valvonta ja turvallisuustiedot.

 • Henkilötiedot kaupungin orkesterin teos- ja esitystietorekisterin, Kaupunginorkesterin toiminnanohjausrekisterin sekä Taidemuseon kokoelmanhallintarekisterin säilytetään pysyvästi.
 • Tilanvaraus- ja tietokantarekisterin yhteydessä henkilötiedot säilytetään toimikauden jälkeen 3 vuotta.

Kulttuurin avustustietovaranto

Kulttuurin avustustietovarannon tietoaineisto koostuu kulttuurin avustusten hallinnan tiedoista kuten järjestöavusteinen pisteytys, historiatiedot avustuksista ja pisteytyksistä, sekä avustushakemuksista liitteineen.

 • Tietojen säilytys 10 vuotta.

Liikuntapalvelut

Liikunnan asiakastietovaranto

Liikunnan asiakastietovarannon tietoaineistoon kuuluu tietoja kuten asiakastietoja; asiakkaan käyttämät palvelut ja ostamat tuotteet, kassajärjestelmässä palvelut ja tuotteet, kulunvalvontatietoja, kurssitiedot, henkilötiedot, laskutustiedot, yhteystiedot, varaustiedot, sähköisen asioinnin tiedot, leirintätoiminnan varaus-, kassa- ja asiakastiedot, varaussopimusten tiedot; varaussopimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, varauksen kohde, varausaika ja laskutustiedot, venesatama- ja paikkatiedot sis. talvisäilytys; varaussopimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, varauksen kohde, varausaika, laskutustiedot.

 • Henkilötietoja säilytetään liikuntapalvelujen asiakasrekisterin yhteydessä tilanvarauksissa 5 vuotta ja muissa asioissa 3 vuotta.
 • Rastila Camping asiakkaiden henkilötiedot säilytetään yhden vuoden ajan asiakkuuden päättymisen jälkeen.
 • Henkilötiedot venepaikkojen varauksista säilytetään 2 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Liikunnan toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto

Liikunnan toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovarannon tietoaineisto koostuu Helsingin kaupungin julkisessa käytössä olevien liikuntapaikkojen sijainti- ja ominaisuustiedoista, hiihtolatujen, luistelukenttien ja uimarantojen kuntotiedoista, lähiliikuntapaikkojen ja ulkokuntoilupaikkojen varustustiedoista ja ylläpitotiedoista.

Liikunnan avustustietovaranto

Liikunnan avustustietovarantoon kerätään tietoja avustushakemuksista.

 • Tietoja säilytetään 10 vuotta.

Nuorisopalvelu

Nuorten asiakastietovaranto

Nuorten asiakastietovarannon tietoaineisto koostuu etsivän nuorisotyön asiakasrekisteristä, johon kerätään tietoa nuorista, jotka nuorisolain mukaan kuuluvat etsivän nuorisotyön piiriin, kohdennetun nuorisotyön Luotsi -toiminnan tiedoista sekä jäsenkorttirekisteristä, johon kerätään muuhun toimintaan osallistuvien nuorten tietoja.

 • Tiedot säilytetään voimassaolo + 2 vuotta (jäsenkorttirekisteri)
 • Etsivän nuorisotyön asiakasrekisterin henkilötiedot hävitetään heti, kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi. Järjestelmä poistaa yksilötiedot automaattisesti, kun asiakkuus päättyy.
 • Luotsin henkilötiedot säilytetään asiakasprosessin ja sitä seuraavan vuoden ajan, minkä jälkeen ne arkistoidaan kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen ne hävitetään.
 • Nuorisopalvelujen asiakasrekisterin henkilötiedot säilytetään yhden kalenterivuoden ajan sen jälkeen, kun jäsenyys on loppunut.

Nuorten toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovaranto

Nuorten toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovarannon tietoaineisto koostuu 13-17-vuotiaiden nuorten tekemistä aloitteista kaupungin toimintaan liittyvissä asioissa, nuorten osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen ja toiminnan määrällisistä, muista nuorten hankkeiden ja toiminnan tiedoista sekä laadullisista tiedoista, raportointi- ja tilastointitiedoista nuorten ehdotuksista rahan jakamisesta.

 • Henkilötietoja säilytetään tehdyn ehdotuksen jälkeen 5 vuotta (RuutiGaalan kunniamainintaehdotukset).
 • Henkilötietoja säilytetään vuoden ajan toimintakauden päättymisen jälkeen, jolloin henkilö on ollut viimeksi mukana toiminnassa. Sen jälkeen pyydetään lupa tietojen säilyttämiseksi 5 vuoden ajaksi yhteydenpitoa varten. (Nuorten Ääni -toimitus).
 • Ryhmiään ilmoittaneiden henkilötiedot poistetaan, kun toimintakauden ilmoittautumiset on tilastoitu. Palveluun kirjautuvien käyttäjien tiedot poistetaan pyydettäessä (Palvelutarjotin).
 • Täytetty Kesäseteli-lomake säilytetään käyttövuoden jälkeen 5 vuotta.
 • Henkilötiedot poistetaan aloitteen tultua käsiteltyä kaupunginvaltuustossa (Nuorten aloitteet).

Nuorten toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto

Nuorten toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovarannon tietoaineisto koostuu harrastushaun tiedosta (kehitys ja nykyinen): Harrastukset (nuoriso, liikunta, kulttuuri), sekä nuorisoneuvoston vaalien tunnistautumistiedoista.

 • Henkilötietoja säilytetään 5 vuotta vaalien jälkeen (Nuorisoneuvoston vaalit – Ruuti).
 • Nuorisopalvelujen harrastushakurekisterin henkilötiedot poistetaan heti tilaisuuden/tapahtuman/leirin tms. jälkeen.

Nuorisopalvelun avustustietovaranto

Nuorisopalvelun avustustietovarantoon kerätään tietoja avustushakemuksista.

 • Tietoja säilytetään 10 vuotta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tietovarantojen tietojärjestelmät

Kirjastopalvelut

Kirjaston aineisto- ja kokoelmatietovaranto

Kirjaston aineisto- ja kokoelmatietovaraston yhteydessä on käytössä seuraavia tietojärjestelmiä: sähköiset kirjastokokoelmat (kirjastot.fi, digi.kirjastot.fi, makupalat.fi, kirjasampo.fi, eKirjastot.kirjastot.fi), kirjastojärjestelmän aineistonhallintajärjestelmä, hankintajärjestelmä, kuvapankki. Lisäksi valtakunnallinen Finna sekä Yleisradion Fono.fi sekä fiktiivisen aineiston sanasto Kaunokki ja pääkaupunkiseudun kirjastojen internetsivusto Helmet.fi.

Kirjaston asiakastietovaranto

Kirjaston asiakastietovarannon yhteydessä on käytössä seuraavia tietojärjestelmiä: Asiakastyöasemajärjestelmä, asiakastyöasemajärjestelmän varausjärjestelmä, kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, turvatulostusjärjestelmä, hankintajärjestelmä, kirjaston asiakaspalvelukanava (Kysy.fi), kirjastot.fi-sivustot sekä Helmet.fi.

Kirjaston toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovaranto

Kirjaston toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovarannon yhteydessä on käytössä seuraavia tietojärjestelmiä: Helmet.fi -verkkosivusto, tilastot.kirjastot.fi, raportointipalvelu.

Kulttuuripalvelut

Kulttuurin asiakastietovaranto

Kulttuurin asiakastietovarannon yhteydessä käytössä ovat seuraavat tietojärjestelmät: Toiminnanohjausjärjestelmä, asiakashallintajärjestelmä, Kulttuurin kummilapset -alusta ja vapaaehtoistyön alusta sekä kaupungin museon asiakashallintajärjestelmä ja sähköinen uutiskirje -alusta.

Kulttuurin aineisto- ja kokoelmatietovaranto

Kulttuurin aineisto- ja kokoelmatietovarannon yhteydessä käytössä ovet seuraavat tietojärjestelmät: Museoiden kokoelmahallintajärjestelmät, museokokoelma (HelsinkiKuvia.fi), sekä kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä.

Kulttuurin toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto

Kulttuurin toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovarannon yhteydessä käytössä ovat seuraavat tietojärjestelmät: Museoiden kokoelmien hallintajärjestelmät ja kokoelmat, toiminnanohjausjärjestelmä, museon viestintäjärjestelmä, kulunvalvonta- ja työajanseuranjärjestelmä, sekä ulkopuoliset järjestelmät lippu.fi ja Ticketmaster.

Kulttuurin avustustietovaranto

Kulttuurin avustustietovarannon yhteydessä käytössä on avustustenhallintajärjestelmä.

Liikuntapalvelut

Liikunnan asiakastietovaranto

Liikunnan asiakastietovarannon yhteydessä käytössä on seuraavat tietojärjestelmät: Kassa-, kulunvalvonta-, kurssi- ja tilavarausohjelma, koulutustenhallintaohjelma, onnistumisen hallintajärjestelmä, leirintätoiminnan toiminnanohjausjärjestelmä ja venepaikkavarausjärjestelmä (VeneHelsingissä).

Liikunnan toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto

Liikunnan toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovarannon yhteydessä käytössä on seuraavat tietojärjestelmät: Valtakunnallinen liikunta- ja virkistyspaikkapalvelu (LIPAS), ulkoliikunta.fi ja liikuntapaikkojen varusteet- ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpito tietojärjestelmä.

Liikunnan avustustietovaranto

Liikunnan avustustietovarannon yhteydessä käytössä on seuraavat tietojärjestelmät: Avustusjärjestelmä (kaupunkiyhteinen) ja Liikuntaseurojen avustusjärjestelmä.

Nuorisopalvelut

Nuorten asiakastietovaranto

Nuorten asiakastietovarannon yhteydessä käytössä on seuraavat tietojärjestelmät: Etsivä nuorisotyö ja Jässäri, joka on yhteydessä ulkoisen järjestelmään HelsinkiProfiili.

Nuorten toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovaranto

Nuorten toiminnan suunnittelu, seuranta ja hankkeet -tietovarannon yhteydessä on käytössä MunStadi -tietojärjestelmä.

Nuorten toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovaranto

Nuorten toiminnan ja tapahtumien järjestämisen tietovarannon yhteydessä on käytössä MunStadi -tietojärjestelmä.

Nuorisopalvelun avustustietovaranto

Nuorisopalvelun avustustietovarannon yhteydessä käytössä on kaupunkiyhteinen avustusjärjestelmä.

Tietopyynnön tekeminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tietovarantojen asiakirjoihin

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelupisteet löytyvät Palvelukartasta.

Käyntiosoite: Konepajankuja 3, 00510 Helsinki, puhelin 09 310 1060 (vaihde)

Yhteystiedot:
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
PL 51400
00099 Helsingin kaupunki

Sähköiset yhteydenotot: Kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Lisätietoja: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/yhteystiedot-ja-palaute/

Esimerkkejä tietopyynnön tekemisestä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tietovarantoon tuotettuun aineistoon:

 • Kansalainen on tutustunut verkossa 9-luokkalaisten kesätyöllistymistä edistävään kesäsetelitukeen. Hän haluaa tietää, kuinka paljon kesäseteleistä hänen lähialueensa kouluissa on käytetty. Häntä kiinnostaa myös käytetäänkö tukea yhtä paljon suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa. Tietopyyntö tehdään vapaamuotoisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: kesaseteli@hel.fi .
 • Tietopyyntö Kirjaston aineisto- ja kokoelmatietovarantoon:
 • Tietojärjestelmä: https://luettelo.helmet.fi/
 • Hakutekijät: Teoksen nimi, tekijä, asiasana, ISBN/ ISSN, Espoon luokitus, Helsingin luokitus, Kauniaisten luokitus, Vantaan luokitus
 • Tietopyynnöt: Kansalainen kirjautuu Helsingin kaupungin kirjastopalveluiden internetsivuille ja suorittaa haun. Hakutekijöiden lisäksi hakua voi tarkentaa aineistohaulla valitsemalla haettavan aineiston tyypin, kuten kaunokirjat, tietokirjat, e-kirjat, musiikki, elokuvat jne.
 • Tiedusteluja kirjaston aineistoista voi tehdä myös sähköpostilla kirjastolle osoitteeseen: https://www.helmet.fi/fi-Fi/Info/Kysy_meilta . Tietopyyntöjä voi tehdä myös puhelimitse tai kirjaston asiointipalvelupisteessä. Kirjastojen yhteystiedot https://www.helmet.fi/fi-FI.