Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tietovarannot

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan (Sotepe) tehtävänä on sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen ja tuottaminen ja ensihoidon palvelujen tuottaminen helsinkiläisille. Toimiala toimii sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan alaisuudessa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelukokonaisuudet ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä pelastustoimi. Pelastustoimen palvelukokonaisuus käyttää toiminnassaan nimeä pelastuslaitos.

Toimiala tekee yhteistyötä lukuisten eri järjestöjen kanssa helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tehostamiseksi ja tueksi. Sosiaali- ja terveystoimessa tuetaan tutkimustoimintaa, jolla kehitetään palveluita ja toimintaa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteitä ovat asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Toimialan viranhaltijapäätökset sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätösasiakirjat löytyvät kaupungin internetsivuilta.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tietovarantojen käyttötarkoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot koostuvat kolmesta loogisesta kokonaisuudesta: Sosiaalihuollon, terveydenhuollon sekä sosiaali-ja terveydenhuollon palveluja tukevat kaupunkiyhteiset tietovarannoista. Tietovarantoja käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palveluiden seurantaan ja kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoamiseksi tietoja luovutetaan lakisääteisesti. Tietojen luovutuskohteita ovat esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen (Kela) tarjoamat sähköiset palvelut, muut tiedonsaantiin oikeutetut viranomaiset ja vakuutusyhtiöt. Yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tiedonvaihto perustuu lakisääteisiin tietoluovutuksiin, ovat esimerkiksi palveluseteli- ja ostopalvelua tarjoavat yhteistyöyritykset ja lääketutkimusyhteistyökumppanit.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee työtä pääkaupungin ja sen asukkaiden sekä vierailijoiden turvallisuuden puolesta. Pelastuslaitos arvioi kaupungin onnettomuusriskejä ja pyrkii ehkäisemään onnettomuudet ennalta sekä varautumaan erilaisiin onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin, aina poikkeusoloihin saakka.

Pelastuslaitoksen perustehtävänä on tunnistaa alueen onnettomuusriskit, ehkäistä onnettomuudet, varautua onnettomuuksiin ja väestönsuojeluun sekä minimoida hätätilanteiden vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon keinoin.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tietovarantojen kuvaus ja rekisterit

Sosiaalipalvelujen tietovaranto

Sosiaalipalvelujen tietovaranto tuottaa tietoja myös kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon. Sosiaalitoimen sosiaalipalvelujen tietovaranto muodostuu Helsingin kaupungin sosiaalitoimen toimintayksiköissä tallennetuista tiedoista, joilla täytetään lakisääteinen velvoite. Palveluita, joissa tietoja käsitellään ja tallennetaan ovat vammaisten palvelut, lastensuojelu, lapsiperheiden palvelut, vanhusten palvelut, päihdehuollon palvelut, maahanmuutto ja työikäisten palvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Tietojen avulla kehitetään, ohjataan ja valvotaan sosiaalitoimen palveluita.

Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Terveydenhuollon terveyspalvelut -tietovaranto

Terveydenhuollon terveyspalvelut -tietovarantoon tiedot muodostuvat Helsingin kaupungin järjestämien terveyspalveluiden yhteydessä. Palvelut, joista tietoja tallennetaan potilastietovarantoon ovat ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, potilaan hoitaminen, terveydenhoidolliset ja sairaanhoidolliset palvelut ja vainajaan liittyvät terveydenhuollon palvelut. Lisäksi tietoja muodostuu viranomaisyhteistyössä sekä potilaan hoitoon liittyvä yhteistyössä, että tukipalvelujen yhteydessä. Terveydenhuollon tietovaranto tuottaa tietoja myös kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon.

Terveydenhuollon terveyspalveluiden -tietovarantoon liittyy seuraava tietosuojaseloste:

Terveydenhuollon terveyspalveluiden -tietovarantoon kuuluvat myös osaltaan päihdehuollon tietovarannon tiedot. Päihdehuollon tietovarantoon liittyy seuraava tietosuojaseloste:

Pelastuslaitoksen tietovarannot

Ensihoidon tietovaranto

Ensihoidon tietovaranto on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteistä tietovarantoa:

 • Ensihoidon toimintaohjeet ensihoidossa työskenteleville ja hätäkeskukselle päivittäis-, monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa.
  • Tietovarantoon liittyvä rekisteriseloste: Operatiivisen toiminnan virvepuheryhmät
 • Ensihoidon hoito-ohjeet; potilaiden hoito-ohjeet ensihoitajille.
 • Ensihoidon hälytystiedot; hälytyskeskuksen yksikölle välittämät hälytystä koskevat tiedot.
 • Ensihoidon potilastiedot; ensihoitajan täyttämä ensihoitokertomus.

Väestönsuojelu ja varautuminen

Väestönsuojelun ja varautumisen tietovarantoon kuuluvat seuraavat tietovarannot: väestönsuojelun riskianalyysit, pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma- ja toteutuksen seurantatiedot, väestönsuojelun suunnitelmat sekä väestönsuojeluhenkilöstön varaamis- ja sijoittamissuunnitelmien tietovarannot.

Riskianalyysit-tietovarannon tiedot sisältävät toimintamallit pelastuslaitoksen toiminnan turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa riskianalyysien perusteella. Tietovarantoon liittyy seuraava tietosuojaseloste:

Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma- ja toteutuksen seurantatiedot -tietovarannon tiedot sisältävät jatkuvuuden hallintasuunnitelmat, huoltovarmuussuunnitelmat, jatkuvuudenhallinnan kypsyysanalyysit.

Väestönsuojelun suunnitelmat -tietovarannon tiedot sisältävät suunnitelmat siviiliväestön suojaamiseksi eri uhkatilanteissa ja miten suojaustoimia ja pelastustoimintaa johdetaan poikkeusoloissa.

Väestönsuojelun henkilöstön varaamis- ja sijoitussuunnitelmat -tietovarannon tiedot sisältävät pelastuslaitoksen henkilöstön varaamis- ja sijoitussuunnitelmat sekä siviiliväestön varaamis- ja sijoitussuunnitelmat.

Tietovarantoon liittyy seuraava tietosuojaseloste:

 • Varautumisen tehtävät

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tietovaranto sisältää pelastustoiminnan toimintaohjeet, onnettomuusraportoinnin, pelastustoiminnan hälytystiedot, pelastustoiminnan kohdetiedot sekä riskianalyysi, tilasto- ja tutkimustoiminnan tietovarannot.

Pelastustoiminnan toimintaohjeet -tietovarantoon liittyvät seuraavat rekisteriselosteet:
Pelastustoiminnan johtaminen ja kehittäminen
Operatiivisen toiminnan virvepuheryhmät

Onnettomuusraportointi-tietovarannon tiedot sisältävät onnettomuusselosteet, rakennusselosteet ja palontutkintaselosteet. Tietovarantoon liittyy seuraava tietosuojaseloste:

Pelastustoimen hälytystiedot -tietovarannon tiedot sisältävät hätäkeskuksen yksikölle antamat hälytystä koskevat tiedot.

Pelastustoiminnan kohdetiedot -tietovarannon tiedot sisältävät operatiivista toimintaa tukevaa kohdekohtaista tietoa sekä teksti- että kuvamuodossa esitettynä.

Riskianalyysi sekä tilasto- ja tutkimustoiminnan tietovaranto tuottaa tietoaineistoja kaupunkiyhteiseen turvallisuustietovarantoon. Riskianalyysien avulla suunnitellaan pelastuslaitoksen toiminnan turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Suunnitteluperisaatteet saadaan Turvallisuuskomitean turvallisuusstrategiasta (YT), sotilastaktisista julkaisuista ja sisäministeriön (SM) väestönsuojaamisen strategiasta.

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyn tietovarantoon kuuluvat pelastuslaitoksen valvontatiedot -tietovaranto ja turvallisuuskoulutustiedot-tietovaranto.

Pelastuslaitoksen valvontatiedot -tietovarannon tiedot sisältävät onnettomuuksien ehkäisytyön toimenpiteiden kirjaukset, valvontarekisterin ylläpitotiedot sekä valvonnan suunnittelu ja kohteiden jaon tiedot.

Turvallisuuskoulutustiedot-tietovarannon tiedot sisältävät turvallisuuskoulutustietoja.

Tietovarantoon liittyy seuraava tietosuojaseloste:

Sosiaali- ja terveystoimialaa tukevat kaupunkiyhteiset tietovarannot


Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen yhteydessä käytetään seuraavia kaupunkiyhteisiä tietovarantoja:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen luvitus- ja valvonta -tietovaranto, josta tiedot siirtyvät kaupunkiyhteiseen henkilöstötietovarantoon.

Kaupunkiyhteiseen henkilöstötietovarantoon syntyy tiedot osana sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluprosessien hallintaa.

Kaupunkiyhteiseen palvelutietovarantoon syntyy tietoja osana sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelu- ja palveluverkon ylläpitoa.

Sosiaali- ja terveystoimen taloushallinnon tiedot siirtyvät osaksi kaupunkiyhteistä taloustietovarantoa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdessä käytettävät koodistot ja masterdata sekä syntyvät raportit tallennetaan osaksi kaupunkiyhteistä raportointitietovarantoa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tietovarantojen tietoaineistot

Sosiaalipalvelujen tietovaranto

Sosiaalipalvelujen tietovarantoon tallentuvat Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sosiaalipalvelujen järjestämisvastuulle kuuluvien henkilöasiakkaiden asiakas- ja palvelusuhteisiin liittyvät henkilöperustiedot, asiakkuuteen liittyvät asianhallinnan tiedot sekä asiakkuuteen liittyvät palvelu- ja kertomustiedot.

Sosiaalipalvelujen tietovarantoon tallennettavia keskeisiä tietoryhmiä ovat:

 • Palvelu-/ tehtäväkohtaiset toimintasuunnitelmat ja kehittämisasiakirjat.
 • Kunnan alueella tuotettujen yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaus ja valvonta.
 • Sosiaali- ja potilasasiamiesten antama neuvonta.
 • Julkisuuslain ja erityislainsäädännön mukaisten sosiaalihuollon asiakastietoja koskevien tietopyyntöjen ja tietojen korjauspyyntöjen käsittely.
 • Sosiaalihuollon viranhaltijapäätösten oikaisuvaatimusten käsittely.
 • Sosiaalihuollon asiakkaille tarjottavia sosiaalipalveluita, tukitoimia, valmennusta mm. laitos- ja kotipalveluna. Myös omaishoitoon liittyviä asioita.
 • Sosiaalihuollon asiakkaiden palveluiden hallinta ja asiakasasiakirjojen prosessit.
 • Lastenvalvojan, perhetyön, omaishoidon tuen prosessit sekä neuvontaan ja ohjaukseen liittyvät asiat.
 • Iäkkään asiakkaan hoidon ja palveluiden toteutus niin kotona kuin laitoksessa sekä omaishoidon tuki.
 • Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja kokonaisvaltainen palvelutarpeen kartoitus.

Sosiaalipalvelujen tietovarannon tietojen säilytysajoista säädetään laissa sosiaalihuollon asiakaskirjoista 254/ 2015.

Sosiaalihuollossa annettavasta päihdepalvelusta asiakirjoja säilytetään osana päihdepalvelujen asiakasrekisteriä 30 vuotta palvelun päättymisestä tai 12 vuotta asiakkaan kuolemasta. Pysyvästi säilytetään kuukauden 8., 18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakasasiakirjat. Ennen 1.4.2015 kertyneet asiakasasiakirjat säilytetään 25 vuotta viimeisestä merkinnästä. Rekisterin taloushallinnon tositeluonteisen aineiston säilytysaika 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Lisätietoja tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Terveydenhuollon terveyspalvelut -tietovaranto

Terveyspalvelujen potilastietovaranto sisältää tiedot Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan järjestämisvastuulla olevien terveydenhuollon palveluiden ja hoidon henkilöasiakkaiden asiakas- ja hoitosuhteisiin liittyvät henkilöperustiedot, asiakkuuteen liittyvät asianhallinnan tiedot sekä asiakkuuteen liittyvät palvelu- ja kertomustiedot.

Terveyspalveluiden päihdehuollon tietovarantoon on tallennettu tiedot asiakkaista, joilla on todettu päihteiden ongelmakäyttöä ja/tai halutaan ennaltaehkäistä siihen liittyvien terveydellisten haittojen syntyä.

Potilasasiakirjojen säilytysajat on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella potilasasiakirjoista (298/2009) liitteessä. Potilasasiakirjat säilytetään pääsääntöisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. Pysyvästi säilytetään kuukauden 18. ja 28. päivinä syntyneiden potilasasiakirjat julkisessa terveydenhuollossa sekä perinnöllisyyslääketieteellisten yksiköiden tutkimuksissa ja hoidossa muodostuvat asiakirjat.

Lisätietoja tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Pelastuslaitoksen tietovarantojen tietoaineistot

Ensihoito

Ensihoidon toimintaohjeet -tietovarannon tietoaineistoon kuuluu ensihoidon toimintaohjeet ensihoidossa työskenteleville ja hätäkeskukselle päivittäis-, monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa; hälyttämisen periaatteet ja ohjeet, johtosuhteet, viestiliikenne, ensihoidon palvelutasopäätös, HUS ja PEL -yhteistoimintasopimus, monipotilas- ja suuronnettomuustilanteet, toiminta erityistilanteissa ja saaristo ja merialuilla, suuret yleisötapahtumat, asiakaspalautteet, lääkehoitosuunnitelma, CBRNE-ohjeet, tartuntavaara, suojavälineiden käyttö ja rajoitustoimenpiteet, dokumentaatio ja kuvaaminen, potilasohjeet.

Ensihoidon hoito-ohjeet -tietovarannon tietoaineistoon kuuluu potilaiden hoito-ohjeet ensihoitajille; hoito-ohjeittain ryhmiteltynä, potilaan hoitoonohjausohjeet, konsultaatio-ohjeet, X-koodit, ennakkoilmoitus.

Ensihoidon hälytystiedot -tietovarannon tietoaineistoon kuuluu hätäkeskuksen yksikölle välittämät hälytystä koskevat tiedot; osoitetiedot, tehtävän lisätiedot, varotiedot.

Ensihoidon potilastiedot tietovarannon tietoaineistoon kuuluu ensihoitajan täyttämä ensihoitokertomus; potilaan henkilötiedot, potilaan tutkimustiedot, potilaan hoitotiedot.

Väestönsuojelu ja varautuminen

Riskianalyysit-tietovarannon tietoaineistoon kuuluvat toimintamallit pelastuslaitoksen toiminnan turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa riskianalyysien perusteella, suunnitelmien toteutettavuuden ja ajantasaisuuden arviointi ja testaus, poikkeusolojen riskianalyysit, normaaliolojen riskianalyysit.

Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma- ja toteutuksen seurantatiedot -tietovarannon tietoaineistoon kuuluvat toimintamallit pelastuslaitoksen toiminnan turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa riskianalyysien perusteella, suunnitelmien toteutettavuuden ja ajantasaisuuden arviointi ja testaus, jatkuvuudenhallinnan suunnitelmat, huoltovarmuussuunnitelmat, jatkuvuudenhallinnan kypsyysanalyysit.

Väestönsuojelun suunnitelmat -tietovarannon tietoaineistoon kuuluvat kuvaukset toimista, joilla siviiliväestö suojataan eri uhkatilanteissa ja miten suojaustoimia ja pelastustoimintaa johdetaan poikkeusoloissa, suojelusuunnitelma, evakuointisuunnitelma, johtokeskussuunnitelma, väestönsuojelun huoltovarmuussuunnitelma.

Väestösuojelun henkilöstön varaamis- ja sijoitussuunnitelmat -tietovarannon tietoaineistoon kuuluvat valinnat henkilöistä väestönsuojelutehtäviin, heidän koulutustiedoistaan, suunnitelmista ja varmistukset heidän vapauttamisensa aseellisesta palveluksesta; pelastuslaitoksen henkilöstön varaamis- ja sijoitussuunnitelmat, siviiliväestön varaamis- ja sijoitussuunnitelmat.

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan toimintaohjeet -tietovarannon tietoaineisto muodostuu pelastustoiminnan toimintaohjeista. Onnettomuusraportointi -tietovarannon tietoaineistoon kuuluvat valtakunnalliseen PRONTO-tietokantaan kirjautuvat tiedot jokaisesta pelastustoimen hälytystehtävästä erillisenä lomakemuotoisena selosteena; onnettomuusseloste, rakennusseloste, palontutkintaseloste.

Pelastustoiminnan hälytystiedot -tietovarannon tietoaineistoon kuuluvat hälytyskeskuksen yksiköille antamat hälytystä koskevat tiedot; osoitetiedot, tehtävän lisätiedot, varotiedot.

Pelastustoiminnan kohdetiedot -tietovarannon tietoaineistoon kuuluu operatiivista toimintaa tukevaa kohdekohtaista tietoa sekä teksti- että kuvamuodossa; kohdekortit, johtamissuunnitelmat, piirtotasot sekä kohdemateriaalit eri tiedostomuodoissa.

Riskianalyysit sekä tilasto- ja tutkimustoiminta tietovarannon keskeiset tietoaineistot ovat normaali- ja poikkeusolojen riskianalyysit.

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastuslaitoksen valvontatiedot -tietovarannon tietoaineistoon kuuluvat onnettomuuksien ehkäisytyön toimenpiteiden kirjaukset, valvontarekisterin ylläpitotiedot, valvonnan suunnittelu ja kohteiden jaon tiedot, määräaikaisen valvonnan tiedot, ylimääräisen valvonnan tiedot, kemikaalivalvonnan tiedot, poistumisturvallisuusselvityskohteiden valvontatiedot, asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearviointitiedot, nuohouksen valvontatiedot, onnettomuusriski-ilmoitusten käsittelytiedot, pelastustoimen laitteiden valvontatiedot, tapahtumien ja tilapäismajoitusten valvontatiedot, rakenteellisen paloturvallisuuden lausunnot ja muut asiakirjat, rakennustiedot, kemikaalitiedot ja pelastustoimen laitteiden tiedot.

Turvallisuuskoulutustiedot -tietovarannon tietoaineistoon kuuluu koulutustentiedot, osallistujatiedot, asiakaspalautteita, koulutusmateriaalit ja turvallisuusviestintäselosteet.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa tukevat kaupunkiyhteiset tietovarannot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen luvitus- ja valvonta -tietovaranto sisältää tiedot sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksista ja käytön seurantatiedoista (käyttöloki).

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta kaupunkiyhteiseen henkilöstötietovarantoon tallennetaan palvelun järjestäjän ja tuottajan palveluiden tuottamiseen tarvittavan henkilöstön tiedot, mukaan lukien ammattioikeustiedot Valviran ammattioikeus ja rajoitustietovarannosta haettuna.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelut ja tuotteet sekä palveluorganisaation ja -verkon kuvaukset tallennetaan osaksi kaupunkiyhteistä palvelutietovarantoa. Lisäksi tallennetaan tiedot omana palveluna ja ostopalveluna (myös palvelusetelit) järjestettävän palvelun osalta sekä palveluprosessien kuvaukset sovituilla tasoilla. Samoin tallennetaan asiakaspalautteet palvelusta ja palveluverkosta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen taloushallinto tarvitsee ja tuottaa tietoa kaupunkiyhteisestä taloustietovarannosta. Keskeisiä tietoryhmiä ovat palveluiden talouden suunnittelun ja seurannan tietojen liittäminen toiminnan seurantaan ja kehittämiseen, talousennusteen laatiminen sekä tietoja taloushallinnon rakenteesta yksityiskohtaisella tasolla suunnittelu- ja kehittämishankkeiden käyttöön.

Koodistot ja masterdata -tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat toimialan järjestämisvastuulla olevat terveydenhuollon palvelun/ hoidon henkilöasiakkaiden asiakas- ja hoitosuhteisiin liittyvät henkilöperustiedot, asiakkuuteen liittyvät asianhallinnan tiedot sekä asiakkuuteen liittyvät palvelu- ja kertomustiedot, jotka tallentuvat osaksi kaupunkiyhteistä raportointitietokantaa.

Sosiaali-, terveys- ja pealastustoimialan tietovarantojen tietojärjestelmät

Sosiaalipalvelujen tietovaranto

Sosiaalihuollon tietovarantoon tietoja tuottavat seuraavat tietojärjestelmät: asiakas- ja potilastietojärjestelmä, lastensuojelun asiakashallintajärjestelmä, asiakkuus- ja tilahallintajärjestelmä, kaupunkiyhteinen asianhallintajärjestelmä, asuntolan asiakastietojärjestelmä, kotihoidon asiakkaiden ruokahuolto-ohjelmat, eläke-edellytysten hallintajärjestelmä, koodistopalvelin (CodeServer), työvoimahallinnon rekisterit, lastensuojeluilmoituksen sähköinen omapalvelu, palveluseteli- ja ostopalvelut, kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmät, potilaan kuntoutusarviointi, terveyden- ja sosiaalihuollon eAsiointi sekä vanhuspalveluiden jononhallinta. Lisäksi palvelujen tuottamiseen tarvitaan kaupunkiyhteisiä talous-, henkilöstö- ja asiakashallinnan tietojärjestelmiä.

Terveydenhuollon terveyspalvelut -tietovaranto

Terveyspalvelujen tietovarantoon tietoja tuotetaan seuraavien tietojärjestelmillä: alueellinen ja kansallinen koodistopalvelin, aluehallintovirasto/Valviran terveydenhuollon ammattirekisteriin yhteys, aluepotilastietojärjestelmä, arkistopilviratkaisu, terveydenhuollon arkistotietokanta, asiakas- ja potilastietojärjestelmä sekä siihen integroidut asiakkuuden ja tilanhallintajärjestelmä sekä potilaiden itseilmoittautumisjärjestelmä vastaanotoille, kansallinen omahoitoportaali, kartta- ja paikkatietojärjestelmä, palveluseteli- ja ostopalvelujen hallintajärjestelmä, kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä, potilaan kuntoutusarviointi, ruokapalvelun tuotannonohjausjärjestelmä, sairaalainfektioiden ja COVID-19 ilmoitukset, suunterveydenhuollon digikuvat, terveyden- ja sosiaalihuollon eAsiointi sekä laboratoriotutkimusten järjestelmä. Lisäksi tarvitaan fysioterapian tukiohjelmia, apteekki- ja lääkehoidon järjestelmiä, kansallisen terveysarkiston (KanTA) yhteentoimivuus sekä omahoitotarvikejakelun ohjelmistoja sekä kaupunkiyhteisiä talous-, henkilöstöhallinnon ja asiakashallinnan tietojärjestelmiä.

Pelastuslaitoksen tietovaranto

Ensihoito

Ensihoidon tietovarannon yhteydessä käytössä ovat ensihoidon potilas- ja johtamisen tietojärjestelmät, Virve-verkko, hätäkeskuksen tietojärjestelmä, ensihoidonjärjestelmät, onnettomuusriski-ilmoitukset sekä Helsingin kaupungin asiakaspalautejärjestelmä.

Väestönsuojelu ja varautuminen

Väestönsuojelun ja varautumisen tietovarannon yhteydessä käytössä olevia tietojärjestelmiä ovat: Pronto -tietokanta, Palotarkastus -tietojärjestelmä, Väestötietojärjestelmä (DVV), Kiinteistötietojärjestelmä (MML), Digiroad – Kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä (Liikennevirasto), Maastotietokanta (MML), Ympäristötietojärjestelmä Hertta (SYKE), Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) (SYKE), Tulvariskialueet (SYKE, ELY-keskukset), Tulvavaaravyöhykkeet (SYKE), Väestöennuste (Tilastokeskus), Tieliikenneonnettomuustilasto (Tilastokeskus), Työssäkäyntitilasto (Tilastokeskus), Asuntotuotanto (Tilastokeskus), ilmakuvat, huoltovarmuus- ja suunnitelmat sekä henkilöstönsuunnitteluohjelma.

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tietovarannon yhteydessä käytössä ovat seuraavat tietojärjestelmät: hälytyskeskuksen tietojärjestelmä, Virve-verkko, Pronto-tietokanta, palotarkastuksen tietojärjestelmä, hälytystehtävien tilannepäiväkirja.

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyn tietovarannon yhteydessä käytössä ovat: Pronto-tietokanta, Onnistumisen hallintajärjestelmä, Palotarkastusjärjestelmät sekä Paloriskiasuntoihin liittyvät ilmoitustiedot -excel.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa tukevat kaupunkiyhteiset tietovarannot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen yhteydessä käytetään muun muassa seuraavia tietojärjestelmiä:

Luvitus- ja valvonta -tietovaranto: Ammattilaisen tunnistekorttijärjestelmä sosiaalihuollon organisaatiotietojen ja toimintoalueiden hallintajärjestelmä, väestörekisterikeskus (DVV).

Henkilöstötietovaranto: asianhallintajärjestelmä, sosiaalihuollon ilmoitusjärjestelmä, asiakas- ja potilastietojärjestelmät, rekrytointijärjestelmä, lääkehoidon sähköinen opetusalusta, henkilöstön sijoittamisjärjestelmä, palkkaohjelma, kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, työajansuunnittelu- ja hallintajärjestelmä ja potilashaittailmoitusjärjestelmä.

Palvelu- ja palveluverkkotietovaranto: kartta- ja paikkatietojärjestelmä, palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä.

Taloushallintotietovaranto: Ostolaskujen käsittelyjärjestelmä, ostotilausjärjestelmä.

Koodistot ja masterdata: koodistopalvelin sekä erilaiset sosiaali- ja terveyden huollon raportointisovellukset.

Tietopyynnön tekeminen sosiaali- ja terveyspalvelujen tietovarantojen asiakirjoihin

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietopyynnöt voi tehdä sähköisesti tai osoittaa suoraan siihen toimipisteen tai yksikköön, jossa kansalainen on asioinut. Tietopyynnön jättäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Asiakas voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja mihin tietoja on käytetty. Lisätietoa saa Asiakastietojen pyytäminen -verkkosivulta.

Esimerkkejä tietopyynnön tekemisestä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tietovarantoon tallennettuun asiakirjaan:

Kansalainen on ollut asiakassuhteessa itse sosiaalitoimeen tai toimii asiakkaan huoltajana tai edunvalvojana tai hän tarvitsee tietoja vainajasta, joka oli asiakassuhteessa Helsingin kaupungin sosiaalihuollon yksikköön ja haluaa tehdä häntä koskevan tietopyynnön.

 • Tietojärjestelmä: Asiakastietojärjestelmät/ Kaupungin internetsivu: Tietojen tarkastaminen, josta valitaan oikea lomake.
 • Hakutekijät: Nimi, henkilötunnus
 • Tietopyynnöt:
  • Henkilötietojen tarkastuspyynnön, omien henkilötietojen tietopyynnön sekä asianosaisen tietopyynnön voi tehdä sähköisesti Asiakastietojen pyytäminen -internetsivulla.
  • Kirjallisen tietopyynnön voi tehdä myös esimerkiksi täyttämällä lomakkeen Asianosaisen tietopyyntö (Te-563), joka palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11-13) tai sosiaali- ja terveydentoimen toimipisteeseen.
  • Lokitietopyynnön voi tehdä sähköisellä lomakkeella: https://turvalomake.hel.fi/lokitietopyynto . Kirjallisen tietopyynnön voi tehdä täyttämällä lomake (301-910), joka palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11-13) tai sosiaali- ja terveydentoimen toimipisteeseen.
  • Vainajaa koskevan tietopyynnön voi tehdä sähköisellä lomakkeella: https://turvalomake.hel.fi/tietopyyntovainajasta. Vainajaa koskevan tietopyynnön voi tehdä myös kirjallisesti täyttämällä lomakkeen Te-561, joka palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11-13) tai sosiaali- ja terveydentoimen toimipisteeseen.

Kansalainen on ollut hoitosuhteessa itse Helsingin kaupungin terveydenhuollon tai suunterveydenhuollon yksikköön ja haluaa tehdä häntä tai omaisena vainajaa koskevan tietopyynnön.

 • Tietojärjestelmä: Potilastietojärjestelmä/ Kaupungin internetsivu: Tietojen tarkastaminen, josta valitaan oikea lomake.
 • Hakutekijät: Nimi, henkilötunnus
 • Tietopyynnöt:
  • Henkilötietojen tarkastuspyynnön, omien henkilötietojen tietopyynnön sekä asianosaisen tietopyynnön voi tehdä sähköisesti Asiakastietojen pyytäminen -internetsivulla.
  • Kirjallisen tietopyynnön voi tehdä myös esimerkiksi täyttämällä lomakkeen Asianosaisen tietopyyntö (Te-563), joka palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11-13) tai sosiaali- ja terveydentoimen toimipisteeseen.
  • Lokitietopyynnön voi tehdä sähköisellä lomakkeella: https://turvalomake.hel.fi/lokitietopyynto . Kirjallisen tietopyynnön voi tehdä täyttämällä lomake (301-910), joka palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11-13) tai sosiaali- ja terveydentoimen toimipisteeseen.
  • Vainajaa koskevan tietopyynnön voi tehdä sähköisellä lomakkeella: https://turvalomake.hel.fi/tietopyyntovainajasta. Vainajaa koskevan tietopyynnön voi tehdä myös kirjallisesti täyttämällä lomakkeen Te-561, joka palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11-13) tai sosiaali- ja terveydentoimen toimipisteeseen.

Lisätietoja sosiaali- ja terveyspalvelujen tietopyynnöistä saa tietopyyntötiimiltä:

Sosiaali- ja terveystoimiala
Tietopyyntötiimi
PL 6050
00099 Helsingin kaupunki

tai asioimalla turvasähköpostin välityksellä (sote.tietopyynnot@hel.fi).

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön ammattioikeutta koskevat tiedot löytyvät Valviran keskusrekisterien julkisesta tietopalvelusta, josta tiedot siirtyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin (Luvitus- ja valvontatietovaranto). Ammattioikeustietoja voi hakea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä internetosoitteesta: julkiterhikki.valvira.fi.

Tietopyyntöjen tekeminen pelastuslaitoksen tietovarannon asiakirjoihin

Helsingin kaupungin pelastuslaitos sijaitsee osoitteessa: Agricolankatu 15, 00530 Helsinki.

Yhteydenotot:

Puhelin: +358 9 310 1651 (arkisin klo 8.15–16.00)
Sähköposti: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

Helsingin kaupungin kirjaamo käsittelee pelastuslaitokselle ja pelastuslautakunnalle saapuvat ja lähtevät viralliset postit. Pyydämme lähettämään kaikki viralliset postilähetykset kirjaamoon.

Lisätietoja: https://pelastustoimi.fi/palaute

Esimerkkejä tietopyynnön tekemisestä asiakirjasta, joka on tuotettu pelastuslaitoksen tietovarantoon:

 • Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tietovaranto:
  • Tietojärjestelmä: Pelastustoiminnan järjestelmäkokonaisuus
  • Esimerkki hakutekijöistä: Paloturvallisuus/ palotarkastuslausunto
 • Lisätietoja palotarkastuksesta saa valvontakohteen vastuutarkastajalta, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen Internetsivuilta osoitteesta https://pelastustoimi.fi/helsinki/palvelut/valvonta-ja-palotarkastukset tai arkisin klo 08.30–15.30 puhelinnumerosta 09 310 31203 (päivystävä palotarkastaja).
 • Suoritetuista palotarkastuksista Pelastuslaitos toivoo kohteen palotarkastuksesta vastaavalta asianomaiselta palautetta tarkastuksesta ja pöytäkirjasta tämän linkin kautta.
 • Pelastuslaitoksen ensihoidon tietovaranto:
  • Tietojärjestelmä: Pelastustoiminnan järjestelmäkokonaisuus
  • Esimerkki hakutekijöistä: Potilaan ensihoitokertomus.
 • Tietopyyntö jätetään kirjaamoon. Ole yhteydessä kirjaamoon puhelimitse, sähköpostitse tai jätä sähköinen tai kirjallinen tietopyyntö Helsingin kaupungin kirjaamoon, josta pyyntö toimitetaan edelleen tietojärjestelmästä vastaavaan yksikköön.