Työterveysliikelaitoksen tietovarannot

Helsingin kaupungin työterveysliikelaitos on Helsingin kaupungin oma työterveysyksikkö. Se vastaa työterveyspalveluiden tuottamisesta kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja usean tytäryhtiön työntekijöille. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Työterveys Helsinki

Työterveyshuolto toimii työn ja terveyshuollon rajapinnalla asiantuntijana ja ohjaajana. Sen tehtävä on edistää, hoitaa ja arvioida työntekijöiden terveyttä ja työkykyä sekä tukea työyhteisöjä ja esimiehiä työterveysjohtamisessa. Työterveyshuolto toimii yhteistyössä niin strategisten johtajien, työprosessien esimiesten kuin työntekijöiden kanssa.

Työterveys Helsingin tietovarantojen kuvaukset ja rekisterit

Potilastietovaranto sisältää asiakkuustiedot, henkilötiedot, potilastiedot, työterveyskyselyiden aineisto. Tietovarantoon liittyy seuraava rekisteriseloste:

Organisaatio- ja päätöksenteon tietovaranto on kaupunkiyhteinen tietovaranto, johon työterveydestä välitetään tietoja, kuten anonymisoituja potilastietoja.

Sopimustietovaranto on kaupunkiyhteinen tietovaranto, johon työterveydestä välitetään tietoja esim. sopimuksiin liittyvät dokumentit.

Henkilöstötietovaranto on kaupunkiyhteinen tietovaranto, johon työterveys välittää tietoja henkilöstön työajanseurannasta.

Työterveys Helsingin tietovarantojen tietoaineistot


Potilastietovarannon tietoaineisto koostuu asiakkaan/potilaan perustiedoista: nimi, asiakasnumero, henkilötunnus, katuosoite, kotikunta, työsuhde, ammatti, GSM-numero, työpuhelinnumero ja työnantajatiedot sekä asiakkaan/potilaan erityisiä henkilöryhmiä koskevina tietoina terveyttä koskevia tietoja kuten potilaan terveyttä ja sairautta koskevat tiedot, lääketieteelliset riskitiedot, terveystarkastustiedot, konsultaatiopyynnöt ja vastaukset, annetut lausunnot ja todistukset, laboratoriovastaukset ja pyynnöt, kuvantamistutkimukset, niiden lähetteet ja vastaukset.

  • Henkilötietoja säilytetään 12 vuotta henkilön kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä. Pysyvästi säilytetään 18. ja 28. päivinä syntyneiden tiedot.

Organisaatio- ja päätöksenteon tietovaranto on kaupunkiyhteinen, johon työterveys tuottaa tietoa kuten anonymisoituja potilastietoja, asiakaspalautetietoja, omaan henkilöstöön liittyviä asiakastietoja.

Sopimustietovaranto on kaupunkiyhteinen, jonka tietoaineisto työterveyden osalta muodostuu sopimuksiin liittyvistä dokumenteista.

  • Tietojen säilytys sähköisesti 10 vuotta voimassaolon jälkeen.

Henkilöstötietovaranto on kaupunkiyhteinen, johon on Työterveydestä tallennettu tietoja henkilöstön työnajanseurannasta, raportoinnista ja taloushallintopalveluista sekä työntekijätiedot, tiimitiedot, työaikasaldot ja poissaolotiedot.

Lisätietoja tietojen käsittelytavoista ja säilytysajoista on Helsingin kaupungin tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Työterveys Helsingin tietojärjestelmät


Potilastietovarantoon tietoja siirtyy potilastietojärjestelmästä, joka on yhteydessä seuraaviin tietojärjestelmiin: kontaktienhallintajärjestelmä (ajanvaraus + chat), laboratoriotutkimusten analysointiohjelma, näytteiden analysointiohjelma, sydäntutkimusjärjestelmä, verenkuva-analysaattori, virtsanlukulaitteet, tietovarastot sekä raportointiohjelmat. Ulkoisia tietojärjestelmiä, joihin tietoa siirretään ovat KELA:n Kansallinen terveysarkisto (KanTa/eArkisto) ja reseptikeskus (eResepti).

Tietoja luovutetaan viranomaisyhteistyössä lakisääteisesti muun muassa seuraaville tahoille: Valvira, KELA, Keva, Potilasvakuutuskeskus, vakuutusyhtiöt, AVI, potilasvakuutuslautakunta, hoitolaitosten väliset siirrot, työterveysraportit.

Päätöksenteon tietovarantoon tietoja tuottaa tietovarastointijärjestelmä, joka saa tietoja seuraavista tietojärjestelmistä: työajanseurantaohjelma, kyselytyökaluista sekä asiakaspalautekyselyistä.

Henkilöstötietovarantoon tietoja tuottaa työajanseurantajärjestelmä, joka on yhteydessä tietovarastointi -järjestelmään.

Tietopyynnön tekeminen Työterveys Helsingin tietovarantoon tallennettuun asiakirjaan

Työterveys Helsinki sijaitsee osoitteessa Helsinginkatu 24, 00530 Helsinki, puhelin 09 310 5014.

Kirjalliset yhteydenotot:
Työterveys Helsinki
PL 5600
00099 Helsingin kaupunki

Lisätietoja: https://www.hel.fi/tyoterveys/fi/Yhteystiedot/

Esimerkki tietopyynnön tekemisestä työterveyshuollon tietovarantoon:

Työterveyshuollon asiakas voi tehdä tietopyynnön omista tiedoistaan:

  • Tietojärjestelmä: Työterveyshuollon potilastietojärjestelmä
  • Hakutekijät: Nimi, henkilötunnus
  • Työterveyshuolto Helsingin asiakkaat voivat tehdä tietopyynnön kaupunginkanslian kirjaamon kautta.